Tài khoản công ty Vietcombank

Chi nhánh: Đà Nẵng

Tên tài khoản: CT TNHH MTV MELYWEB

Số tài khoản: 0041000239950

Vietcombank

Chi nhánh: Đà Nẵng

Tên tài khoản: Ngô Đình Bi

Số tài khoản: 0041000295869

Vietinbank

Chi nhánh: Đà Nẵng

Tên tài khoản: Ngô Đình Bi

Số tài khoản: 101010008338050

Sacombank

Chi nhánh: Quảng Nam

Tên tài khoản: Ngô Đình Bi

Số tài khoản: 040014470990

ACB - Á Châu

Chi nhánh: Đà Nẵng

Tên tài khoản: Ngô Đình Bi

Số tài khoản: 211829789